Kim jesteśmy?

{Kim} jesteśmy

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy uwierzyli w Bożą miłość objawioną w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dzięki niej żyjemy każdego dnia w przekonaniu, że po śmierci czeka nas wieczność w niebie.

Jezus, gdy rozmawiał z dostojnikiem żydowskim Nikodemem, powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.

Wierzymy więc, że każdy kto chce być zbawiony, musi się na nowo narodzić, czyli odwrócić się od swoich grzechów, a ofiarę Chrystusa na krzyżu przyjąć wiarą jako przebłaganie za nie.

W liście do Efezjan 2:8-9 czytamy:

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

Słowa te przekonują nas o tym, że na nasze zbawienie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zasłużyć, a jedyne co możemy zrobić, to uwierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Zbawienie, które otrzymaliśmy od Boga, daje nam nadzieję w trudach dnia codziennego i przepełnia nasze serca radością.

Każdego dnia chcemy żyć dla Boga i opowiadać o tym, jak wielkich rzeczy dokonał. Duch Święty prowadzi nas w codziennym życiu, daje nam siłę do tego, by zwyciężać zło oraz korzystać z Bożych obietnic zapisanych w Jego Słowie – Piśmie Świętym. Nie jesteśmy doskonali, ale chcemy dążyć do wzoru jakim jest dla nas Jezus Chrystus.

Wspólnie jako Jego kościół spotykamy się na nabożeństwach, by oddawać Bogu chwałę, uwielbiać go w pieśniach i modlitwach oraz by słuchać Jego Słowa. W naszym codziennym życiu staramy się żyć wiarą, pielęgnując relację z Bogiem poprzez modlitwę i rozważanie Jego Słowa. Bóg sprawia w nas miłość do innych ludzi oraz pragnienie, by każdy mógł poznać Jezusa osobiście. Chcemy nieść nadzieję, wiarę i miłość w świecie, w którym tak bardzo ich brakuje.

Serdecznie zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz na nasze spotkania!

Rzymian 3:23

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

Rzymian 6:23

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…

Rzymian 6:23

…lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzymian 5:8

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Rzymian 10:9

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.